900211969: تمـآمـِ تنَمــ میسوزَد،از زخمهــآیی که خورده اَمـ دردِ یکــ اتف..

تمـآمـِ تنَمــ میسوزَد،از زخمهــآیی که خورده اَمـ

دردِ یکــ اتفـاق که شـآید بـآ تــو دردَش مُتفـاوِتــ بـآشد

ویـرانَمـ میکنـَد...من از دَستــ رفته اَمــ

شکستـه اَم میفهمی؟؟؟

به انتهـایِ بودَنمــ رسیده اَم

امـا اَشک نمیریزَمـ ...پنهـآن شده اَمــ

پـُشتــِ لبخندی که دَرد میکـُند...
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0
5