900211969: اگــــرمـیـخـواهــــی بــــه مـــــن تـکـیــــه کـنـــــی ..

اگــــرمـیـخـواهــــی بــــه مـــــن تـکـیــــه کـنـــــی

تـکـیــــــه کــــــن ...

فـقـــط بـــــدان کـــــه مــــــن

دیــــواری تـــــرک خـــــورده ام ...!!

تـحـمـــل تـکـیــــه دارم

امـــــا ضــربـــه را نـــــه ......!
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0
3