hadi: آرامش نتیجه سه عبارت است: 1- تجربه دیروز 2-استفاده امروز 3-ام..

آرامش نتیجه سه عبارت است:
1- تجربه دیروز
2-استفاده امروز
3-امید به فردا .....

ولی اغلب ما با سه عبارت دیگر زندگی می کنیم:
1- حسرت دیروز
2- اتلاف امروز
3-ترس از فردا....

در حالی که آفریدگار مهربان ...
گذشته را عفو ...
امروز را مدد....
و فردا را کفایت می کند.
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0