fatemeh13731374: ♥روزهای رفته ی سال را ورق میزنم ....... چه خاطراتی که زنده نمیش..

♥روزهای رفته ی سال را ورق میزنم .......

چه خاطراتی که زنده نمیشوند.......

جچه روزهاکه دلم میخواست تا ابد تمام نشوند

وچه روزهاکه هر ثانیه اش یک سال زمان میبرد.......

چه فکرها که آرامم کرد

و چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود.......

چه لبخندهاکه بی اختیار برلبانم نقش بست

و چه اشک هاکه بی اراده از چشمانم سرازیر شد......

چه آدم هاکه دلم راگرم کردند

و چه آدم ها که دلم را شکستند......

چه چیزهاکه فکرش را هم نمیکردم

وشد و چه چیزهاکه فکرم را پرکردو نشد.......

چه آدم هاکه شناختم

و چه آدم هاکه فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان.......وچه.......

و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر میشود.......

کاش

ارمغان روزهایی که گذشت آرامشی باشد از جنس عشق و یکدلی......

آرامشی که هیچگاه تمام نشود......♥★
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0