fatemeh13731374: پنج وارونه چه معنا دارد ؟! خواهر کوچکم از من پرسید من به او خن..

پنج وارونه چه معنا دارد ؟!

خواهر کوچکم از من پرسید

من به او خندیدم

کمی آزرده و حیرت زده گفت

روی دیوار و درختان دیدم

باز هم خندیدم

گفت دیروز خودم دیدم

مرتضي پسر همسایه

پنج وارونه به سميرا میداد

آنقَدَر خنده برم داشت که طفلک ترسید

بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم

بعدها وقتی غم

سقف کوتاه دلت را خم کرد

بی گمان می فهمی

- پنج وارونه چه معنا دارد
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0