fatemeh13731374: دسته بندی : کسانی که از خود می رنجانیم... مثل ساعت هایی میما..

دسته بندی :کسانی که از خود می رنجانیم...

مثل ساعت هایی میمانند که صبح دلسوزانه زنگ می زنند،

و در میان خواب و بیداری بر سرشان می کوبیم،

بعد می فهمیم که خیلی دیر شده...
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0