fatemeh13731374: روزی میــرسَد بـــی هیــــچ خَبـــَـــری بــآ کولـــــه بــــآ..

روزی میــرسَد

بـــی هیــــچ خَبـــَـــری

بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم

دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب

رآه خــــوآهم افتـــــآد

مَـــن کـــه غَریبـــــم

چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم

همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0