2048

0
0

برای پیروزی باید 2048 امتیاز بگیرین ! موفق باشین سپیدار

بازی جدید

چگونگی بازی: با استفاده از کلید های جهت ‍‍‍‍‍‍‍پیما موجود در کیبوردتون و به هم رساندنکاشی ها با عدد های یکسان .